Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Privacyverklaring Kliniek Lange VoorhouT

Via de www.klinieklangevoorhout.nl & door het Kliniek Lange Voorhout worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kliniek Lange VoorhouT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kliniek Lange VoorhouT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-12-2017 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Om u zorgverlenging te kunnen bieden verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat zijn o.a. persoonsgegevens en gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de zorgverlening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken (bijvoorbeeld de verwijzer).

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer/noodnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Uw (profiel-) foto
 • Geboortedatum
 • Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld; ras, godsdienst of levensovertuiging, gegevens over uw gezondheid, etc.)
 • BSN
 • Verzekeringsgegevens
 • Partner/Familie
 • Behandelaren (huisarts, bedrijfsarts, fysio enz. + tel)


Registreren

Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de zorgverlening.
Wij zullen de aan uw gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de zorgverlening die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.